Skilmálar YAY ehf.

Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu í gegnum snjallforritið Yay. Eigandi Yay er YAY ehf., kt. 671218-0940, Lágmúla 5, 108 Reykjavík. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur YAY ehf. annars vegar og kaupanda vöru hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir við nýskráningu inn á Yay teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu. Með því að samþykkja skilmálana lýsir kaupandi því yfir að hann hafi lesið, skilið og samþykkt skilmálana í heild sinni. „Söluaðili“ er fyrirtæki sem býður vöru eða þjónustu til sölu í Yay snjallforritinu. „Kaupandi“ (einnig „notandi“) er einstaklingur sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið fyrirtæki en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga þá við. YAY ehf. selja inneignir/gjafabréf vegna kaupa á vöru eða þjónustu, hér eftir nefnd gjafabréf sem veitir kaupanda rétt til að fá vöru eða þjónustu afhenta frá söluaðila. YAY ehf. ber ekki ábyrgð á gæðum vöru eða þjónustu sem söluaðili veitir. Þegar kaupandi framvísar gjafabréfi í gegnum Yay hjá söluaðila er hlutverki YAY ehf. lokið og gengur þá í gildi samningur milli kaupanda og söluaðila sem þar með yfirtekur skyldur YAY ehf. gagnvart kaupanda og skulu þá lög um þjónustukaup nr. 42/2000 og lög um neytendakaup nr. 48/2003 gilda um réttarstöðu samningsaðila þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir.

Skilyrði fyrir notkun Yay:

Kaupandi ábyrgist að upplýsingar sem skráðar eru í Yay séu alltaf réttar og varði hann sjálfan og samþykkir að veita núverandi, heilar og nákvæmar upplýsingar fyrir öll kaup sem gerðar eru í snjallforritinu. þar á meðal netfang og kreditkortanúmer og gildistíma, svo að YAY ehf. geti lokið viðskiptum og haft samband eftir þörfum.. Það er því alfarið á ábyrgð notanda að uppfæra upplýsingar um sig í Yay þegar og ef þörf krefur. Sérstök athygli er vakin á því að notanda er einungis heimilt að tengja eigin greiðslukort við lausnina. Kaupandi lausnarinnar og korthafi viðkomandi greiðslukorts/a skal því ávallt vera sami aðili. Þrátt fyrir ofangreint getur annað átt við þegar um fyrirtækjakort er að ræða. Í þeim tilvikum getur kaupandi tengt greiðslukort lögaðila við lausnina. Það er hins vegar forsenda fyrir notkun á fyrirtækjakorti að forsvarsmaður lögaðila hafi sérstaklega samþykkt notkun á kortinu með virkjunarkóða. Hugtakið „kaupandi“ í skilmálum þessum skjal jafnframt eiga við um lögaðila þann sem er rétthafi fyrirtækjakortsins auk hins eiginlega notanda, eftir því sem við á. YAY ehf. áskilur sér allan rétt að hafna umsókn um notkun Yay snjallforritsins án þess að tilgreina ástæðu.

Fyrirvari:

YAY ehf. áskilur sér rétt til verðbreytinga án fyrirvara. Allar upplýsingar og verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillu. YAY ehf. áskilur sér rétt til að hætta við pöntun komi í ljós að varan sé vitlaust verðmerkt eða uppseld.

Aðgangur notanda

Aðgangur notanda að Yay skal aðeins vera notaður af honum sjálfum og er notanda óheimilt að deila aðgangsupplýsingum með þriðja aðila eða á annan hátt veita þriðja aðila aðgang að persónulegum aðgangi sínum að Yay. Notandi skal tryggja leynd aðgangsupplýsinga sinna og ber ábyrgð á hvers kyns tjóni sem kann að hljótast af því að aðgangsupplýsingar rati til þriðja aðila, hvort sem það er með vitneskju notanda eður ei. Notandi sem auðkennir sig með réttu lykilorði er álitinn réttur eigandi viðkomandi notendaaðgangs að Yay og hefur einungis sá aðili heimild til að framkvæma aðgerðir á þeim notendaaðgangi í Yay. Notandi ber ávallt fulla ábyrgð á öllum aðgerðum sem staðfestar hafa verið með framangreindum hætti í Yay.

Óheimil notkun

Notanda er með öllu óheimilt að nota Yay snjallforritið: til að áreita aðra notendur Yay eða þriðju aðila; til að ná í fjármuni eða færa fjármuni með óheiðarlegum eða saknæmum hætti (eða aðstoða aðra við að gera slíkt); til að framkvæma aðgerðir sem brjóta gegn skilmálum þessum, lögum og/eða stjórnsýslufyrirmælum; til að eiga frumkvæði að, eða hafa milligöngu um, óumbeðin samskipti við einn eða fleiri notendur Yay (s.k. „spam“); til að falsa, brjóta, breyta, skemma, trufla eða á nokkurn annan hátt, að hafa áhrif á öryggi og öryggisþætti lausnarinnar í þeim tilgangi að skoða eða misnota upplýsingar sem eru notanda óviðkomandi. Verði notandi var við veikleika í öryggisþáttum ber honum að tilkynna YAY ehf. um það án tafar; og/eða til að brjóta gegn höfunda- eða hugverkarétti YAY ehf.; Verði YAY ehf. vart við ofangreinda notkun á lausninni áskilur YAY ehf. sér rétt til að læsa fyrirvaralaust aðgangi viðkomandi notanda að Yay og rifta um leið samningi þessum.

Riftun/Uppsögn:

YAY ehf. áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda að Yay snjallforritinu ef kaupandi fer gegn skilmálum þessum eða grunur um misnotkun eða ranga notkun af einhverju tagi kemur upp, að einhliða mati YAY ehf. Í því tilviki á kaupandi ekki rétt á endurgreiðslu inneignar. Hafi YAY ehf. rift samningi við notanda vegna athæfis sem varðar við lög eða stjórnvaldsfyrirmæli áskilur YAY ehf. sér rétt til að leita réttar síns eða kæra viðkomandi til lögreglu. Slíkur réttur skal einnig vera til staðar vakni grunur um saknæma háttsemi jafnvel þó svo að YAY ehf. ákveði að rifta ekki samningi við notanda. Um varðveislu upplýsinga um notanda og greiðslusögu hans fer skv. Persónuverndarstefnu YAY ehf. Ópersónugreinanleg gögn um notkun notanda á lausninni varðveitast áfram ótímabundið.

Höfunda- og hugverkaréttur

Samningur þessi hefur ekki í för með sér neins konar yfirfærslu á höfunda- eða hugverkarétti frá YAY ehf. til notanda. Allt innihald Yay og vefsvæðis er í eigu YAY ehf., þar með talið vörumerki, texti, hönnun, grafík, ljósmyndir, myndir og ritstýrt efni er varið höfundarétti. Notanda er einungis heimilt að nýta sér upplýsingar eða efni af vefsíðu YAY ehf. eða Yay til persónulegra nota í samræmi við skilmála þessa.

Trúnaður:

Kaupanda og þiggjanda er heitið fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi og þiggjandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum, nema svo beri skylda gagnvart lögum.

Lög og varnarþing:

Varðandi viðskipti við okkur, sem og önnur atriði í samningsskilmálum þessum gilda íslensk lög. Rísi ágreiningur milli YAY ehf. og viðskiptavinar skal mál vegna þess rekið fyrir íslenskum dómstólum.

Villur og ábyrgð

Ef um sannarleg mistök er að ræða af hendi YAY ehf. verða slík mistök leiðrétt svo fljótt sem auðið er. Verði YAY ehf. fyrir tjóni vegna brota notanda gegn skilmálum þessum eða hvers kyns ásetnings- eða gáleysisverka notanda í tengslum við notkun á Yay snjallforritinu skal notandi bæta YAY ehf. það tjón samkvæmt almennum reglum um skaðabætur innan eða utan samninga. Undir ákvæði þetta falla einnig hvers kyns kröfur þriðja manns á hendur YAY ehf. vegna notkunar eða umgengni notanda við Yay snjallforritið á grundvelli samnings þessa. Ef rangt símanúmer eða netfang þiggjanda hefur verið gefið upp er ábyrgðin gefanda. Ef rangur þiggjandi hefur tekið á móti inneigninni á þeim tíma og inneignin innleyst, telst inneignin glötuð. YAY ehf. ber ekki ábyrgð á að vinnsla í lausninni stöðvist tímabundið. Þá ber YAY ehf. enga ábyrgð á þeim vörum/þjónustu sem notandi greiðir fyrir með Yay, þeirri færsluhirðingu sem á sér stað í tengslum við notkun Yay, réttleika þeirra gagna sem berast frá söluaðila, eða annarra atvika sem tengjast þjónustu þriðju aðila eða atriðum sem notandi lausnarinnar ber sjálfur ábyrgð á samkvæmt skilmálum þessum. Það sama á við um ábyrgð á tjóni sem rekja má til sambandsleysis eða rofa á fjarskiptum. YAY ehf. ber í engu tilviki ábyrgð á öðru en beinu tjóni notanda. Í öllum tilvikum skal ábyrgð YAY ehf., þ.á m. vegna hvers konar mistaka, villna, vanrækslu (svo sem í tengslum við öryggisráðstafanir), truflana, tafa, tjóns eða galla á lausninni, takmarkast við kr. 100.000, að því marki sem heimilt er á grundvelli ófrávíkjanlegra laga.

Óviðráðanlegar aðstæður (Force Majeure)

Hvorugur aðili skal teljast brotlegur gegn skilmálum þessum eða ábyrgur gagnvart hinum ef orsök er að rekja til atvika sem viðkomandi aðili hefur ekki á valdi sínu (óviðráðanleg atvik). Óviðráðanleg atvik í þessum skilningi eru m.a. en ekki einskorðuð við náttúruhamfarir, styrjaldir eða almennar óeirðir, aðgerðir opinberra aðila sem gera efndir ómögulegar, vinnudeilur o.þ.h. Hafi efndir verið útilokaðar af framangreindum sökum í 6 vikur eða lengur er hvorum aðila um sig heimilt að slíta samningi þessum með tilkynningu til gagnaðila sem gefin skal með 7 daga fyrirvara.

Breytingar á skilmálum

YAY ehf. er þjónusta sem er í stöðugri þróun. YAY ehf. áskilur sér því rétt að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði notendum þjónustunnar tilkynnt í tölvupósti um allar breytingar á viðeigandi hátt með 10 daga fyrirvara. Breytingar þessar geta varðað vörur sem eru notaðar og virkni þeirra. Noti notandi þjónustuna að 10 daga fyrirvaranum liðnum verður litið svo á að hann hafi samþykkt skilmálana í breyttri mynd. Sætti notandi sig ekki við skilmálana eftir breytingu skal hann hætta notkun þjónustunnar án tafar.

Persónuupplý­singar

Á www.yay.is er aðgengileg persónuverndar­stefna félagsins. Í þessari persónuvernda­ryfirlýsingu kemur fram hvernig Yay umgengst þær persónuupplýsingar sem Yay geymir um kaupanda og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar.